IMG_1890.jpg
       
     
IMG_1198.jpg
       
     
IMG_2026.jpg
       
     
IMG_2038.jpg
       
     
Main Entry Pathway: Before
       
     
Main Entry Pathway: After
       
     
IMG_2039.jpg
       
     
Patio Space: Before
       
     
Patio Space: After
       
     
IMG_2043.jpg
       
     
Front Yard: Before
       
     
Front Yard: After
       
     
IMG_2033.jpg
       
     
Property Corner: Before
       
     
Property Corner: After
       
     
IMG_1179.jpg
       
     
Columnar Fountain in Winter
       
     
Work in Progress: Stone Seatwall
       
     
IMG_1890.jpg
       
     
IMG_1198.jpg
       
     
IMG_2026.jpg
       
     
IMG_2038.jpg
       
     
Main Entry Pathway: Before
       
     
Main Entry Pathway: Before
Main Entry Pathway: After
       
     
Main Entry Pathway: After
IMG_2039.jpg
       
     
Patio Space: Before
       
     
Patio Space: Before
Patio Space: After
       
     
Patio Space: After
IMG_2043.jpg
       
     
Front Yard: Before
       
     
Front Yard: Before
Front Yard: After
       
     
Front Yard: After
IMG_2033.jpg
       
     
Property Corner: Before
       
     
Property Corner: Before
Property Corner: After
       
     
Property Corner: After
IMG_1179.jpg
       
     
Columnar Fountain in Winter
       
     
Columnar Fountain in Winter
Work in Progress: Stone Seatwall
       
     
Work in Progress: Stone Seatwall